شماره حساب بانک ملت شعبه ميرداماد جهت واريز هزينه سفر  : 8503304650 به نام شرکت مخابرات ايران

شناسه پرداخت هتل ديدار کيش : 10000/04

شناسه پرداخت هتل بهمن مشهد : 9000/45

شناسه پرداخت ويلاهاي شمال : 7000/35

شناسه پرداخت مهمانسراي قشم : 8000/40

شناسه پرداخت مهمانسراي شاهرود : 6000/30

شناسه پرداخت مهمانسراي وليعصر تهران : 11000/09

شناسه پرداخت مهمانسراي شريعتي تهران : 12000/14

شناسه پرداخت مهمانسراي کوثر تهران : 13000/19

شناسه پرداخت مهمانسراي گلبرگ تهران : 15000/29